Preukaz ŤZP

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %podľa postihnutia zaradeného v prílohe č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

Pre fenylketonúriu je miera funkčnej poruchy v %
a) u detí bez prejavov poškodenia mozgu do 18. roku veku 60
b) u dospelých bez prejavov poškodenia mozgu počas trvania liečby diétou 50

Ak máte záujem o vyhotovenie preukazu ŤZP, žiadosť sa podáva priamo na oddelení posudkových činnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska. V prípade, ak má fyzická osoba trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, požiada o vyhotovenie preukazu v mieste prechodného bydliska.V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť o preukaz ŤZP rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

K žiadosti o vyhotovenie preukazu ŤZP sa prikladá aj aktuálny “Lekársky nalez“, ktorý vyplní ošetrujúci lekár a lekárske nálezy z odborných vyšetrení (v našom prípade aj správa od lekára metabolického centra). Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

Odkazy:

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/Ziadost_o_preukaz_fyzickej_osoby_s_TZP.pdf

http://www.upsvar.sk/buxus/docs//SSVaR/tlaciva/lekarsky_nalez.pdf

Preukaz ŤZP so sprievodcom/bez sprievodcu

Stanovisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 18.01.2018

(platné k aktuálne účinnému zákonu č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 447/2008 Z. z.“)

Konanie vo veciach preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom upravuje zákon č. 447/2008 Z. z. Samotný status fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „ŤZP“) nezakladá automaticky nárok na vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Základnou podmienkou pre vyhotovenie uvedeného preukazu je odkázanosť fyzickej osoby s ŤZP na sprievodcu.

Podľa § 14 ods. 10 zákona č. 447/2008 Z. z., fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím. U maloletého dieťaťa sa dôraz kladie na to, či je dieťa odkázané na sprievodcu tak, ako každé dieťa v jeho veku, alebo je odkázané na sprievodcu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia.

Samotné ochorenie fenylketonúria nepodmieňuje odkázanosť na sprievodcu. Odkázanosť sa posudzuje individuálne najmä na základe neurologického a psychiatrického vyšetrenia, ale aj iných súvisiacich odborných vyšetrení. V prípade fenylketonúrie vzniká v tele nadbytok aminokyseliny fenylalanínu a naopak nedostatok aminokyseliny tyrozínu. Odborne sa tomu hovorí, že v organizme prepukla hyperfenylalaninémia a hypotyrozinémia. Jediným spôsobom liečby je špeciálna diéta. Pacienti, u ktorých ochorenie bolo diagnostikované včas a dodržiavajú diétu, spravidla úspešne predchádzajú jednému z možných negatívnych dopadov ochorenia, ako je napríklad poškodenie mozgu. Pri dodržiavaní diéty sú títo pacienti zriedka odkázaní na pomoc inej osoby pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie, teda na sprievodcu. U posudzovaných fyzických osôb, u ktorých ochorenie zapríčinilo poškodenie mozgu (alebo iné ťažké komplikácie), sa odkázanosť na sprievodcu posudzuje na základe ďalších súvisiacich faktorov a toho, ako toto poškodenie obmedzuje posudzovanú osobu v zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie. Vzhľadom k tomu, že aj samotné poškodenie mozgu môže mať rôzny dopad na jedinca, odkázanosť na určitú formu kompenzácie, alebo na pomoc inej osoby sa u každej fyzickej osoby s diagnózou fenylketonúria posudzuje individuálne, v súvislosti s preukázanými ťažkosťami.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Podľa § 14 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie pri:

  • fenylketonúrii do 18. roku života, po 18. roku života sa posudzuje individuálne na základe neurologického a psychiatrického vyšetrenia

Výška peňažného príspevku je mesačne:

  • 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 37,03 €

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby. Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú výdavky na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu.

O poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu je potrebné požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Odkazy:

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/Ziadost_o_PP_na_K.pdf

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-kompenzaciu-zvysenych-vydavkov/penazny-prispevok-kompenzaciu-zvysenych-vydavkov-dietne-stravovanie/